Здравеопазване

                                                                           

За нуждите на децата в ДГ „Синчец” има на разположение медицинско лице през целия ден. Медицинската сестра извършва ежедневен филтър на децата за инфекциозни заболявания. Системно наблюдава и контролира режима на децата през деня в съответствие с възрастовите особености и физиологичните им  потребности, като контролира и изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и обучава помощния персонал за качествено извършване на този вид дейности.  Медицинското лице контролира извеждането на децата на чист въздух.

Здравеопазването в детската градина се извършва съобразно общ закалителен режим, който е задължителен за изпълнение и се контролира от медицинската сестра. Провеждат се здравно-просветни дейности с деца и персонал. Поддържа се на разположение на родителите табло със здравно-просветни материали. Медицинската сестра осъществява системно наблюдение на физическото и нервно-психическото състояние на децата, контролира и оценява физическата им дееспособност.

При организиране на следобедната почивка се следи всяко дете да ползва само личното си легло и бельо. При събиране /по различни причини/ на групи, се следи спалното бельо на външните за групата деца да бъде сменено.
В зависимост от атмосферните условия и температурата в занималнята, учителката, помощник-възпитателят и медицинската сестра преценяват начина на спане на децата /с чаршаф, одеяло, с или без пижамка/.

В детската градина не се разрешава внасяне на лекарства. В детското заведение има медицински кабинет с оборудван спешен шкаф с медикаменти за първа долекарска помощ с пряк отговорник медицинската сестра. Тези медикаменти се изписват само по лекарско предписание. По изключение медицинските сестри могат да изписват и дават антипиретици при внезапно повишаване на температура, само след консултация с родител или личния лекар на детето.

Медицинското лице строго контролира:

• поддържането на хигиенния режим в занималните, спалните и сервизните помещения
• редовното проветряване на помещенията
• осигуряването на оптимални стойности на температура и влажност
• ежедневната дезинфекция на подове, плотове, повърхности, играчки и други предмети, с които децата са в контакт
• изграждането на устойчиви хигиенни навици у децата

 

 

   

 

Още в тази категория: « Полезна информация