Мисия

Изборът на детска градина от страна на родителя е важен и продължителен процес. При нас децата са щастливи! Всички деца заслужават да имат безопасна и съвременна образователна среда, в която да учат и растат, обградени с топлина, грижи и внимание, за да развият пълния си потенциал. Висококвалифицираният екип работи с много желание и любов, което позволява на децата да придобият знания и да изградят навици за цял живот.

Детска градина „Синчец” е съвременна детска градина за деца на възраст от три години до постъпването им в първи клас. Предлагаме целодневна организация на обучение, възпитание, спорт, отдих, игри и развлечения. Детската градина е с 5 групи, от които три подготвителни групи за 4, 5 и 6-годишни деца.

Детска градина „Синчец" по своя статут е общинска детска градина, прилагаща системата на делегираните бюджети от 2007 година и е сериозен елемент в социалната и образователна политика на Община Троян за съвременно образование. Организацията и обучението на децата са в съответствие с Държавните образователни изисквания за Предучилищно възпитание и подготовка, като се използват интегрирани програмни системи одобрени от Министерство на образованието и науката (МОН).

Детската градина полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в педагогическото взаимодействие.

Предучилищното възпитание създава условия за:

 • Цялостно развитие на детската личност
 • Познаване на различните културни ценности
 • Осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и създаване на възможност за участието му във всички аспекти на живота
 • Придобиване на съвкупност от компетентности – знания и умения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

Компетентностите се постигат по седемте образователни направления:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Конструиране и технологии
 • Физическа култура

Децата също се обучават в култура на хранене и етикет, учат се да общуват с връстници и възрастни, да изразяват своите чувства, да бъдат отговорни и постепенно да стават независими. Увлечени в игра, под постоянната грижа на педагози и помощник-възпитатели, те опознават себе си и започват да разбират околния свят.

По желание на родителите, децата могат да посещават допълнителни дейности извън програмата, които спомагат за пълното разкритие на детския потенциал и осигуряват устойчиво развитие на интересите и способностите на децата:

 • Английски език
 • Вокална група
 • Пиано
 • Карате
 • Футбол

Между традиция и новаторство, авторитетът на ДГ Синчец расте с годините, не само защото е обновена и модерна, а защото в нея се запазват и развиват най-добрите практики в областта на предучилищното образование, а защото детската градина има мотивирани и добре подготвени учители, търсещи измерение на своя труд и постигнатото с децата, извън местната общност.

ДГ “Синчец“ е първата градина в Ловешка област и единствената до сега, която е реализирала три  международни образователни проекта в  периода 2010-2014г., по секторна образователна програма  „Коменски“, финансирана от Европейския съюз. С работата по тях, учителите не само си  сътрудничат с колеги в областта на предучилищното и училищно образование, но са и участници  в новаторки практики, касаещи образователни политики и тенденции на международно ниво.

През последните години ДГ “Синчец“ активно работи по Национална програма  „Успяваме заедно“. През 2020/2021г. по тази програма съвместно с НУ „Христо Ботев“ – град Троян, се реализира единственият за област Ловеч - проект „Обединени за качествено предучилищно образование“ . Чрез дейностите в него се осъществяват  условия за  плавен преход на децата от детска градина към училищен етап. Прилагат се иновативни модели на взаимодействие между семейството, детската градина и началното училище.

 През учебната 2021/2022г. се реализира първия иновативен за община Троян проект „Иновативна детска градина“, с който бяха разработени  “STEM практики в детската градина”. С проекта се постави началото за вдъхновяване на децата да се развиват в сферата на технологиите от ранна детска възраст, превръщане на детската градина в конкурентноспособно и желано място за учене и игра. STEM- образованието е вид мост, който свързва образователния процес и развитието на децата към съвременен растеж, формира  траен интерес у тях  към науката, инженеринга и математиката. В среда на експерименти, наблюдение и действия, чрез дигитални и роботизирани пособия и игри, училищната готовност на децата се формира  в условията на новия дигитален и технологичен свят.

ДГ „Синчец" създава подходяща среда за личностно развитие на всяко дете в съответствие на неговата възраст, потребности и интереси, като целенасочено работи за:

 • Утвърждаване на образователните стандарти с активно включване на родителите;
 • Изграждане на доверие и споделена отговорност;
 • Мотивирани педагогически екипи, съставени от професионалисти;
 • Повишаване качеството на образование и предлаганите услуги.

Грижейки се за Вашето дете, то ще расте в хармония със заобикалящия го свят и увереност в себе си.

 

Медия

Галерия със снимки

View the embedded image gallery online at:
https://sinchec-troyan.eu/za-nas/misiya#sigProIdc95bc350cc
Още в тази категория: « Материална база