Мисия

Изборът на детска градина от страна на родителя е важен и продължителен процес. При нас децата са щастливи! Всички деца заслужават да имат безопасна и съвременна образователна среда, в която да учат и растат, обградени с топлина, грижи и внимание, за да развият пълния си потенциал. Висококвалифицираният екип работи с много желание и любов, което позволява на децата да придобият знания и да изградят навици за цял живот.
В ДГ „Синчец" се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от две годишна възраст до постъпването им в първи клас.
Детската градина полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в педагогическото взаимодействие.


Предучилищното образование в ДГ „Синчец" се осъществява в съответствие с държавните образователни стандарти и създава условия за:
• Цялостно развитие на детската личност
• Познаване на различните културни ценности
• Осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и създаване на възможност за участието му във всички аспекти на живота
• Придобиване на съвкупност от компетентности – знания и умения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.
Компетентностите се постигат по седемте образователни направления:
• Български език и литература
• Математика
• Околен свят
• Изобразително изкуство
• Музика
• Конструиране и технологии
• Физическа култура
По желание на родителите, децата могат да посещават допълнителни дейности извън програмата, които спомагат за пълното разкритие на детския потенциал и осигуряват устойчиво развитие на интересите и способностите на децата:
• Английски език
• Вокална група
• Пиано
• Карате

Педагогическите ситуации и допълнителните дейности се осъществяват в стимулираща предметно-дидактична среда посредством съвременни дигитални технологии и учебни пособия, съобразени с възрастовите и индивидуални особености на децата и в подкрепа на детското развитие.
За пълноценното двигателно развитие на децата, ДГ „Синчец" разполага с обезопасено и естетически оформено дворно пространство с:
• Възможност за позициониране на различни възрастови групи
• Съвременни детски съоръжения
• Басейн

ДГ „Синчец" създава подходяща среда за личностно развитие на всяко дете в съответствие на неговата възраст, потребности и интереси, като целенасочено работи за:
• Утвърждаване на образователните стандарти с активно включване на родителите;
• Изграждане на доверие и споделена отговорност;
• Мотивирани педагогически екипи, съставени от професионалисти;
• Повишаване качеството на образование и предлаганите услуги.

Грижейки се за Вашето дете, то ще расте в хармония със заобикалящия го свят и увереност в себе си.
Доверете ни се!

Прочетена 2707 пъти
Още в тази категория: « Материална база