Информация за проект "Създатели на промяната"

Проект В ДЕЙНОСТ РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ" за периода 2012-2014 г.

Емблема на проекта

Координираща организация (Партньорски регион 1)

България

Координатор от България: РИО НА МОМН, гр.ЛОВЕЧ.

Партньори:

  1. Сдружение „Екомисия 21век"
  2. ЦДГ "1-и юни", град Ловеч
  3. ЦДГ "Слънце", град Ловеч
  4. ОДЗ "Снежанка", гр. Ловеч
  5. ЦДГ "Синчец" от гр. Троян.

Партньори (Партньорски регион 2)

Португалия

Координатор от Португалия: ОБЩИНА ФАФЕ - институция на местната образователна власт.

Партньори:

  1. Училище от гр. Фафе;
  2. Детска градина от гр. Фафе;
  3. Асоциация на местната общност гр. Фафе.

Партньорите от Португалия са представили себе си ,като организации работещи в средно развит икономически район. Училището има известен опит в реализирането на международни проекти, а детската градина е частна институция на социалната солидарност с 33-годишна история с добра материална база.
Координиращата организация и партньора имат еднакви права и задължения в рамките на програмното партньорство.

Работен език на проекта – английски език.

Цел на проекта: да се създаде трайно партньорство между две европейски страни – България и Португалия – в областта на предучилищното образование и обучение чрез размяна на педагогически практики, проучвания, изследвания, обучения, работни срещи, обмяна на опит и създаване на образователни продукти.
Конкретни цели: 1) засилване на европейското измерение в предучилищното образование чрез опознаване на друг европейски регион, неговия бит и култура; 2) Обмяна на опит между регионите в областта на насърчаване на децата да изразяват себе си чрез средствата на изкуството; 3) Подобряване на образованието чрез обогатяване на знанията на експертите, работещи с деца в предучилищна възраст относно чужди опит между учители и експерти от две европейски страни, надграждане на техните умения в областта на предучилищната педагогика и методика.
Основната задача на това партньорство е да се усъвършенстват знанията на участниците в проекта (учители, експерти, работещи с деца от предучилищна възраст) за други европейски култури и традиции, за да усъвършенстват своите компетенции в областта на предучилищното възпитание. Към децата основната задача е насочена към възпитаване и обучение от най-ранна възраст в уважение на толерантност както към националния бит и култура,така и към тези на други страни. Ще се използват средствата на изкуствата и детската игра за да се поощряват и насърчават способностите на децата да мечтаят,да създават и да изразяват себе си. Детската градина е мястото,където децата ще направят първите си социални контакти с хора и връстници от други националности, чрез размяна на рисунки, игри, и приложни продукти. Децата ще направят първите си крачки като европейски граждани.