ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ - Модул 2: „Иновативна детска градина"

През учебната 2021/2022 г. ДГ „Синчец" ще работи по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО", МОДУЛ 2: „ИНОВАТИВНА ДЕТСКА ГРАДИНА".

С реализирането на проекта ще се приложат иновативни STEAM практики в обучението на децата от четвърта възрастова група, което ще модернизира процеса на учене на новото поколение деца и ще им предостави възможност да експериментират, наблюдават и прилагат получените знания в средата на днешния технологичен напредък чрез роботизирани помагала. Това дава възможност за надграждане на предвидените в държавния образователен стандарт за предучилищно образование очаквани резултати и реализиране на дейности, планирани и оценени като ефективни от педагогическия екип.

Методът STEAM е нов за България и съчетава в себе си наука, технологии, инженерство, изкуство и математика. Основно предимство на STEAM обучението е огромното удоволствие, което децата изпитват, чрез въвличането им в реални експерименти и задачи. Така, чрез правене, те се учат да развиват способностите си, въображението си и да виждат реални резултати от дейността си.

Методът STEAM ще се прилага в две образователни направления - ОН "Математика" и ОН "Околен свят". Ключова цел на проекта е децата да експериментират, наблюдават, планират и постигат решения на различни практически задачи, използвайки мини роботи, микроскопи и дигитални игри. Чрез наблюдения и заснемане на резултатите в хода на дейността, ще се подхрани интереса на децата към опознаване и опазване на света, като се ангажират всички деца да участват, опитват, изследват и творят. Децата ще се научат, че технологичните играчки и пособия са не само развлекателни, а дават нови знания за справяне с предизвикателства, решават практически проблеми, дават нови преживявания. Ще могат да разработват самостоятелни решения на един и същ проблем по няколко начина, ще усвояват по-лесно знания по елементарно програмиране, кодиране и логика, ще овладяват начални знания по роботика и действия с роботизирани механизми.

Чрез роботизирани помагала (Пчеличките BEE-BOT, роботът Botley 2.0) децата ще се учат да създават програми, с които да управляват роботизираните играчки, за да изследват света около себе си. С тях ще се надграждат знания и умения за ориентиране в пространството, развитие на логическото и критично мислене, умения за последователност на действията, работа в екип, ще се развиват мисленето, въображението, паметта и овладяване на комуникативни и социални умения.

Чрез дидактични материали на Мария Монтесори, пръчици на Кюизинер и теглилки с практически действия ще се разширят знанията на децата за геометричните фигури, пространствените отношения, смисъла от аритметичните действия, възможностите за измерване на тегло и обем.

  • Играейки с геометричните фигури на Монтесори, ще прилагат в нова среда знанията за геометричните фигури, техните свойства, отличителни признаци. Обследвайки формите, комбинирайки ги свободно за получаването на нови фигури децата ще развиват умения за анализ на прости изображения,откриване на познати форми в предмети от заобикалящия свят чрез практическо видоизменяне.
  • Чрез пръчиците на Кюизинер, по иновативен начин, децата ще разкрият смисъла на аритметичните действия събиране и изваждане и тяхното приложение в измерването на величините: тегло, дължина, височина.
  • Чрез теглилките, децата ще имат възможност да измерват, различават и назовават два и повече обекти, с цел задълбочаване на математическите знания и развиване на умствените способности на децата. Надграждане на общоприети еталони за измерване на обекти с начините и средствата за измерване (везна, кантар, колби).
  • Чрез фотоапарат децата ще заснемат всяка стъпка от провежданите проектни дейности и ще придобият умения за съхраняване и анализиране на важна информация, за търсене на същественото и значимото, ще оценяват нуждата от информацията и нейното съхранение.

Активното и самостоятелно придобиване на практически знания, ще развива личността на децата, техните познавателни и творчески способи. Чрез експериментите децата ще откриват и синтезират информация, ще развиват креативни способности и комуникативни навици, ще се повишава речевата активност, ще ги провокира да задават въпроси и да внасят предложения, ще се стимулират изобразителните и конструктивните им способности, ще се разширят представите за околния свят.