ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ - Модул 3 "Обединени за качествено предучилищно образование"

През учебната 2020/2021г. в ДГ „Синчец" съвместно с НУ „Христо Ботев" гр. Троян се реализира проект по НП „Успяваме заедно", Модул 3: „Обединени за качествено предучилищно образование".

Реализирането на проекта даде възможност да се приложат модели на взаимодействие между семейството, детската градина и началното училище. Чрез дейностите заложени в неговата реализация се приложиха ефективни мерки за осигуряване на плавен преход от предучилищна възраст към училищен етап. За осъществяване на проекта бяха привлечени педагогически специалисти от НУ „Христо Ботев" гр. Троян.

Ключово значение се оказа успешната подкрепа на семейството в дейностите между детската градина и началното училище за повишаване качеството на предучилищното образование, особено по време на Пандемия(2020/2021г.). Реализацията на този проект подобри организацията на образователния процес в предучилищната група на детската градина и използване на асинхронно дистанционно обучение, чрез активното сътрудничество на родителите.

Съвместните инициативи между децата от детската градина и начален етап имаха за цел :
- изграждането на една грижовна и насърчаваща среда за социално, културно и физическо пространство на всички участници;
- повишаване качеството на предучилищно образование и осигуряване на ефективна приемственост между детска градина и начално училище;
- осигуряване плавен преход чрез ефективни мерки от детската градина към образователна среда в началното училище;
- овладяване и усъвършенстване на взаимодействието между учителите от детска градина , начален етап и семейната общност;
- изграждане на позитивен организационен климат за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост към всички участници в образователния процес;
- откриване и стимулиране на потенциала на всяко дете чрез разнообразни дейности, както в детската градина, така и в началното училище;
- портфолиото на детето от детската градина да бъде ясен ориентир за възможния потенциал на детето, към обучението в последващ етап на ограмотяване в училище.

Учителите от групата обогатиха образователната среда в занималнята, като обособиха „Кът на буквите" и „Кът на цифрите". Бяха закупени магнитен учителски комплект с българската азбука (300 части), магнитен учителски комплект по математика в картинки (420 части) и образователни книжки, които да бъдат в помощ на децата за развиване моториката и надграждане на знанията.

Чрез реализиране дейностите по проекта бяха постигнати следните резултати:
- Общо личностно развитие на всяко дете, което да осигури плавен преход при постъпването му в първи клас: знания, умения, отношения и индивидуални нагласи по отношение на ученето.
- Запознаване детето в детската градина с иновативни подходи за усвояване на учебния материал / работа с интерактивна дъска, електронни ресурси /с които си служат педагозите за обучение в началното училище.
- Децата от предучилищна група се почувстваха подкрепени и оценени в овладяване на новата социална роля – ученик.
- Създадена е положителна нагласа у децата от подготвителна група за новата социална роля - ученик.