За нас

Детска градина „Синчец" - град Троян е открита на 1 януари 1973 година. От тогава и до днес тя е една съвременна детска градина за деца на възраст от три години до постъпването им в първи клас. Детското заведение дава възможност и достъп на всяко дете и учител да развива своята идентичност, творчески заложби и личностна реализация. Възпитанието и обучението на децата се осъществява чрез изграждане на привлекателна, разнообразна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание.

Намира се в тихо и спокойно място в идеалния център на град Троян. Предлага целодневна организация на обучение, възпитание, спорт, отдих, игри и развлечения. Детската градина е с 5 групи, от които две подготвителни групи за 5 и 6-годишни деца. Със своята последователна, дългогодишна история и изградени традиции в работата си със децата, детското заведение се е превърнало в авторитетно, привлекателно и желано място за най-малките деца и техните родител в град Троян.

Детска градина „Синчец" по своя статут е общинска детска градина, прилагаща системата на делегираните бюджети от 2007 година и е сериозен елемент в социалната и образователна политика на Община Троян за съвременно образование. Организацията и обучението на децата са в съответствие с Държавните образователни изисквания за Предучилищно възпитание и подготовка, като се използват интегрирани програмни системи одобрени от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН).
Приоритетът на Детска градина "Синчец" е да създаде условия и педагогически предпоставки за формиране на умения и ценности у всяко дете за максимално развие на умствения и творчески потенциал още в най-ранна възраст, посредством овладяване на образователни и възпитателни стандарти.

В този смисъл, развитието на ДГ "Синчец" е ориентирано към превръщането му в:

  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
  • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
  • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
Още в тази категория: Екип »