Документи при прием/отписване

ЗАЯВЛЕНИЕ за отписване на дете, подлежащо на задължително предучилищно образование

ДЕКЛАРАЦИЯ за записване и посещаване на детска градина

Необходими документи за прием на деца в детската градина, съгласно наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини