Задължителни документи

Политика за защита на личните данни в ДГ "Синчец" - гр. Троян

Годишен План-програма по БДП за учебната 2023-2024 г.

Годишен план за дейността на ДГ "Синчец" - учебна 2023-2024 година

Правила за вътрешно подаване на сигнали при нарушение

Като второстепенен разпоредител на бюджет, ДГ "Синчец" използва Правилата за вътрешно подаване на сигнали за нарушение на Община Троян - първостепенният разпоредител на Бюджета, съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. При възникване на казус, може да се обръщате към Община Троян.

Програма на ДГ “Синчец” - гр. Троян за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

Програма за превенция на ранното отпадане на деца от детската градина

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността

Организация на учебния ден за учебната 2023-2024 г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ “Синчец”

Стратегия за развитие на детската градина за периода 2020-2025 г.

Програмна система към стратегия за развитие 2020-2025 г.

Правила за намаляване на риска от инфекции в условията на извънредна епидемична обстановка -2021/2022 г.

Програма за организиране на дейностите в условията на COVID-19

Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ "Синчец"

Страница 1 от 2