Задължителни документи

Правила за вътрешно подаване на сигнали при нарушение

Като второстепенен разпоредител на бюджет, ДГ "Синчец" използва Правилата за вътрешно подаване на сигнали за нарушение на Община Троян - първостепенният разпоредител на Бюджета, съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. При възникване на казус, може да се обръщате към Община Троян.

Актуализирана Програмна система за учебната 2022-2023 г.

Програма на ДГ “Синчец” - гр. Троян за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

Програма за превенция на ранното отпадане на деца от детската градина

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността

Организация на учебния ден за учебната 2022-2023 г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ “Синчец”

Годишен план програма БДП 2020-2021 г.

Стратегия за развитие на детската градина за периода 2020-2024 г.

Програмна система към стратегия за развитие 2020-2024 г.

Правила за намаляване на риска от инфекции в условията на извънредна епидемична обстановка -2021/2022 г.

Програма за организиране на дейностите в условията на COVID-19

Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ "Синчец"

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд